İş Ve Sosyal Güvenlik, SGK-SUT, İhale Bilirkişi Raporları

   2008 öncesi için SGK yaşlılık aylığı hesabında 506/Geçici 82. maddenin esas alınması ve intibak kanunlarının hesapta dikkate alınması gerektiği (Özet- İzmir 10. İş Mahkemesi)

    T. ... Bankası'na, özürlü çalıştırma yükümlülüğüne uymadığı gerekçesi ile uygulanan idari para cezasının iptali gerektiği (Özet-İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesi)

    T. ... Bankası'na, özürlü çalıştırma yükümlülüğüne uymadığı gerekçesi ile uygulanan idari para cezasının iptali gerektiği (Özet-İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi)

   ... Hastenesinden, örnekleme yöntemine aykırı olarak, müfettiş incelemesi ile haksız yere yapılan kesintinin iadesi gerektiği (Özet- İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi- dosya Yargıtay aşamasında)

   ... Hastenesinden, örnekleme yöntemine aykırı olarak müfettiş incelemesi ile haksız yere yapılan kesintinin iadesi gerektiği (bilirkişi kurulu raporu özeti-İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi-Mahkeme kararı Yargıtayca onandı)

   SGK'nca sözleşmeli özel sağlık kuruluşuna SUT'ne göre müfettiş raporu esas alınarak uygulanan cezanın iptali gerektiği (Özet - İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi)

   Yasal mevzuata aykırı kusur tespiti raporunun hükme esas alınamayacağı, iş kazası nedeniyle SGK'nun rücuen tazminat talebinin iş kazasına bağlı sağlık giderleri ile sınırlı olduğu (İzmir 12. İş Hukuk Mahkemesi)

   HMK 273'üncü madde gereğince, bilirkişi görevlendirmesi "dosyanın ve varsa eklerinin bilirkişiye verilmesine ve rapor tanzimine" şeklinde yapılıp, görev çerçevesi belirlenmediğinde, bilirkişi tarafından uzmanlık alanları kapsamında inceleme yapılacağı (İzmir 12. İş Hukuk Mahkemesi)

   İş Yasas'na göre taşeron niteliği bulunmayan kişilerin, yanlarında çalıştırdıkları kişilerin geçirdiği iş kazasında 6331 sayılı Yasa'ya göre sorumlulukları bulunmadığı (İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesi)

   İhaleye fesat karıştırma suçu nedeniyle oluşan kamu zararının 5018 sayılı Yasa çerçevesinde belirlenmesi gerektiği, menfi zarar hesabının ceza yargılamasında esas alınamayacağı (İzmir (İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi- Yasa değişikliği sonrası 1. Ağır Ceza Mahkemesi)

   Sürekli olarak kullanılan malın parçalara bölünerek ve anlaşmalı tekliflerle alınmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu ve görev suçu oluşturduğu (İzmir C. Başsavcılığı)
    Rapor sonrası HSYK Kasım 2013 Müzakere Toplantısında alınanan kararla, doğrudan teminle alımlarda koşulları oluştuğu taktirde TCK’nın 257/1.maddesindeki suçun oluşacağı kabul edilmiştir.  HSYK Kararı

   Sosyal güvenlik primi ödemeden ve bu durum kamu görevlilerince tespit edilmeden yapılan mal ve hizmet teslimlerinin "edimin ifasına fesat karıştırma" suçunu oluşturacağı (İzmir C. Başsavcılığı)

   Hukukçu olmayan bilirkişinin değerlendirmelerinin hukuki nitelik taşımadığı, Yönetmelik düzenlemelerine uymamanın hileli işlem sayılamayacağı görüşleri içeren uzman görüşü (Prof.) raporunun CMK 63 - 67. maddelere, CMK Bilirkişi Listeleri Yönetmeliği'ne ve Ceza Hukukunda kıyasa yol açacak şekilde yorum yapılamayacağ ilkesine aykırı olduğu (İzmir C. Başsavcılığı)


                HMK 293. Madde Uzman Görüşü Raporları

   İşçinin görevi konusunda ısrar etme borcu bulunmadığı, bu nedenle iş akdinin feshinin haklı neden oluşturmayacağı (İzmir 14. İş Mahkemesi- işçi alacağı davası)

   İstisna akdine göre yapılan işde meydana gelen kazanın 4/b iş kazası olduğu, sözleşmenin tarafı alt işverenin iş güvenliği önlemi alma yükümlülüğü bulunmadığı ve kendisine kusur yüklenemeyeceği (İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi)

   Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunan yapı alanlarında, alt işveren işçisinin geçirdiği iş kazasında iş güvenliği önlemlerini denetleme, koordinasyon görevinin yapı müteahidi asıl işveren veya görevlendireceği şantiye şefine ait olduğu, alt işverene bu nedene bağlı olarak kusur yüklenemeyeceği (İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi)

.......Devamı Düzenleniyor